Voorwaarden

Art.1

Bij aanvraag tot een transfer van het ophaaladres naar de luchthaven-station -haven of andere bestemmingen en omgekeerd, neemt het bedrijf, organisatie of particulier ofwel telefonisch contact op met Tertal, ofwel wordt de aanvraag per fax of email overgemaakt aan Tertal. Elke schriftelijke aanvraag wordt gesteld bij voorkeur op de gebruikelijke formulieren,op onze website ofdie op aanvraag te verkrijgen zijn bij Tertal.

De aanvraag omvat minstens de volledige beschrijving van de opdracht. Elke aanvraag wordt per fax, email of brief bevestigd door Tertal waarna Tertal er zich toe verbindt het vervoer uit te voeren conform de modaliteiten uit deze algemene voorwaarden. Afwijkende algemene voorwaarden kunnen maar aanvaard worden indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door Tertal aanvaard en bevestigt zijn en dat voor het begin van de uitvoering van de overeenkomst. Een kopie van de aanvraag/en of de bevestiging wordt afgegeven aan de te vervoeren personen.

Opdrachten, voor enkel afhaling, dienen voor vertrek van de reis door de klant op de bankrekening van Tertal gestort te zijn. Opdrachten die niet betaald zijn worden als niet geboekt aanschouwd te wordenen zal er geen wagen ter beschikking staan.

Art.2

Met het oog op een correcte uitvoering moeten de aanvrager en de te vervoeren personen alle nuttige inlichtingen verstrekken, evenals elke relevante inlichting waardoor Tertal om verzocht wordt. Minstens moet het aantal personen, het afhaal-of afzetadres, het voorziene vertrek-en/of aankomstuur, bestemming of herkomst van de vlucht met vluchtnummer en een telefoonnummer waarop de te vervoeren personen bereikt kunnen worden bij de aanvraag medegedeeld worden.

Art.3

De te vervoeren personen worden door Tertal afgehaald op het adres opgegeven in de opdracht en dat minstens 3 uur voor het voorziene vertrekuur van de vlucht. Het tijdstip van de afhaling wordt bij benadering medegedeeld op de schriftelijke bevestiging door Tertal. De avond voor vertrek worden de klanten telefonisch gecontacteerd door Tertal om de  ophaling mede te delen.

Art.4

Bij afhaling op de aankomstplaats moeten de te vervoeren personen steeds uitkijken naar een bord met Luchthavenvervoer Tertal met logo, dit rechts in de aankomsthal aan JAVA COFFEE. De te vervoeren personen verbinden er zich toe om, indien ze zich niet op de aangeduide vlucht bevinden Tertal hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Evenals bij grondigewijziging van aankomst-en vertrekuur en vluchtnummer(s) dient Tertal onverwijld op de hoogte gesteld te worden.

Bij gebreke aan het tijdig op de hoogte stellen van Tertal zal de volledige prijs verschuldigd zijn, desgevallend te vermeerderen met de wachturen en de kostprijs voor de nutteloze/tevergeefse verplaatsing door Tertal.

Bij een tweede ophaaladres wordt de kostprijs vermeerderd met 10 euro en bij het wachten vanaf een kwartier komt er per begonnen kwartier 15 euro bij de kostprijs bij.

Art.5

De overeenkomst kan door het bedrijf, particulier of de te vervoeren personen ten allen tijde gewijzigd, ontbonden of opgezegd worden mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding van:

  • Tot 2 weken voor de uitvoering van de eerste opdracht:50% van de gehele som met een minimum van 25€
  • Tot 2 dagen voor de uitvoering van de eerste opdracht:75% van de gehele som met een minimum van 25€
  • Binnen 2 dagen voor de uitvoering van de eerste opdracht: 100% van de gehele som met een minimum van 25€

Bij annulaties die in aanmerking komen van een annulatieverzekering wordt er geen vergoeding aangerekend. Elke wijziging, ontbinding of opzegging dient schriftelijk en tijdig te worden overgemaakt aan Tertal.

Tertal mag zonder schadevergoeding, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden indien er zich voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst buitengewone omstandigheden voordoen, die Tertal bij het sluiten van de overeenkomst niet kon kennen en, indien Tertal deze wel had gekend, een geldige reden was om de overeenkomst niet te sluiten.

Art.7

Tertal is aansprakelijk voor de schade die de te vervoeren persoon oploopt wegens gehele of gedeeltelijke, niet of gebrekkige uitvoering van de overeenkomst, behoudens overmacht en indien Tertal aantoont alle nodige en nuttige voorzorgsmaatregelen te hebben genomen om de opdracht vlot te laten verlopen overeenkomstig de op Tertal rustende inspanningsverbintenis.

Alle klachten dienaangaande worden rechtstreeks en aangetekend aan Tertal gericht. Voor alle eisen i.v.m.  vertraging en/of missen van het vliegtuig, trein of ander vervoermiddel ingevolge overmacht, fout van een derde, eigen fout van het bedrijf, particulier, tussenpersoon bij bestellen overeenkomst of de te vervoeren persoon, kan Tertal niet aansprakelijk gesteld worden.

Art.8

De te vervoeren personen zijn aansprakelijk voor alle schade die Tertal oploopt door hun fout.

Art.9

Het is te allen tijde verboden te roken in de wagens, bij overtreding kan de klant uit de wagen worden gezet.

Art.10

Tertal is verzekerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende het vervoer van personen en beschikt over de nodige vergunningen.

Art.11

Alle prijsoffertes bindt Tertal slechts 1 maand, tenzij een andere termijn uitdrukkelijk en schriftelijk is bepaald en zijn onderhevig aan herziening wanneer de prijzen der consumptiemiddelen zouden stijgen.

Art.12

Klachten m.b.t. de door Tertal geleverde diensten zijn slechts aanvaardbaar en in overweging te nemen indien zij peraangetekend schrijven werden meegedeeld binnen de 8 dagen na uitvoering. Een klacht kan niet gelden als reden om de betaling uit te stellen of op te schorten.

Art.13

Al onze facturen dienen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, contant betaald te worden of minstens op de vermelde vervaldatum en dit zonder korting. In geval van niet-of laattijdige betaling van de factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd zijn van 1% per maand, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 25€.

Art.14

Vervoer enkel voor een terugreis, dient vooraf betaald te worden via overschrijving, enkel betaalde aanvragen worden uitgevoerd.

Art.15

Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Aalst / Dendermonde zijn bevoegd in geval van mogelijke geschillen.

Art.16

Waardevolle voorwerpen dienen meegenomen te worden in de passagiersruimte als handbagage en niet in de kofferruimte te worden achtergelaten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor nalatigheden hieromtrent.